សុំទោស 100 % : អាលីស 【Official Teaser】 CD Vol.21

និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ មុំ មុនីរិទ្ធ
សម្រួលតន្រ្តី ៖ ចេន
បចេ្ចកទេសសំឡេង ៖ ចេន
ច្រៀង ៖ អាលីស

Instagram : Diamond Music Production
Facebook : Diamond Calltune Official : https://www.facebook.com/pages/Diamond-Calltune-Official/512598852211083
YouTube : Diamond Official : https://www.youtube.com/channel/UCXAghiyRhE52AMaCFjuwA_g
Website : http://www.diamondmusic.com.kh/main.php

source

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>